UML - mechanismy

UML má čtyři mechanismy, které se prolínají celým jazykem.

Tyto mechanismy jsou :

 • specifikace : každý element může (či měl by ?) být specifikován textem, který popisuje sémantiku tohoto elementu. Tato specifikace upřesňuje, blíže popisuje, udává smysl modelovaného elementu. Popisuje business pravidla elementů (tudíž má největší význam u elementů popisujících problémovou doménu).
 • ozdoby (adornments) : další informace známé o elementu modelu. Každý element může být vyjádřen jednoduchým tvarem, ale je možno k němu přidávat i další informace - ozdoby.
  Proč je těchto ozdob u elementu zobrazeno někdy více a někdy méně :
  • model vytváříme postupně : zpočátku máme málo informací, které postupně doplňujeme
  • tvorbou určitého diagramu sledujeme určité cíle - nechceme v něm zobrazit ty podrobnosti, které jsou v tomto nepodstatné z hlediska toho, co právě chceme zdůraznit (jedno z prvořadých hledisek při tvorbě diagramu je totiž snadná čitelnost)
 • podskupiny (common division) : udávají, jak je možno rozdělovat (skupinovat) jednotlivé elementy; první způsob dělení :
  • klasifikátor a instance : pro dva elementy UML jsme si toto rozdělení již probrali - objekt je instance, kdežto třída je klasifikátor. Podobný vztah klasifikátor-instance lze nalézt pro další elementy UML. Každý elemement je buď klasifikátor nebo instance, a toto rozlišení je velmi důležité. Osvojením tohoto dělení si usnadníte komunikace mezi členy týmu (stačí říct : .... klasifikátor elementu xxxx ...., .... instance elementu yyyyy ..... a bez dalšího vysvětlování je jasné, o co jde), můžeme se s tímto setkat i v CASE nástrojích a v literatuře.
  • rozhraní a implementace : zalistujme výše v tomto kurzu do kapitoly popisující objekt - mluvili jsme o protokolu zpráv, což je rozhraní objektu. Implementace pak jsou metody, které řeší, implementují, toto rozhraní. (Obecně však může být definované rozhraní pro každý klasifikátor).
   Toto důrazné oddělení má dvojí praktický význam :
   • k tomu, abychom použili (již hotový) objekt, nemusíme znát jeho implementaci - stačí nám znát jeho rozhraní; programátoři (i neobjektoví) vlastně tohoto využívají při volání knihovních funkcí : programátor v jazyce C nemusí znát, jak je vnitřně vyřešena funkce printf, ale zná její rozhraní, tedy ji může používat
   • a z druhé strany : vnitřek objektu může být (v budoucnu) libovolně změněn - ale jen tak, aby jeho klienty (tj. ty, které využívají jeho služby) nemuselo být nutno revidovat - jinak řečeno : i po úpravách musí objekt správně implementovat dohodnuté rozhraní; tedy ten, kdo vytváří/mění vnitřek objektu, nemusí nic vědět o tom, jak a kým bude objekt použit - stačí, když bude správně implementovat rozhraní
 • mechanismy rozšiřitelnosti : jakyk UML sám v sobě obsahuje připravené mechanismy umožňující rozšířit jazkyk tak, aby vyhovoval momentálním potřebám.
  Máme k dispozici tři mechanismy rozšiřitelnosti :
  • omezení (constraints) : jde o text ve složených závorkách {}. Podmínka či pravidlo v tomto textu musí být vždy splněna
  • stereotypy (stereotypes) : s jejich pomocí lze z existujího elementu vytvořit nový. Vytvoříme ho tak, že název stereotypu vložíme do dvojitých ostrých závorek : <<novy_stereotyp>>. Stereotyp může mít rovněž přiřazen nový symbol - časté využití bývá např. v diagramu nasazení pro vytvoření symbolů tiskáren, serverů, notebooků apod. Některé stereotypy jsou již součástí jazyka UML a ještě se s nimi v tomto kurzu setkáme.
  • označené hodnoty (taggedd values) : umožňuje přidávat nové vlastnosti k elementům modelu. Zavedeme ji přidáním názvu s připojenou vlastní hodnotou ve složených závorkách, např. {autor=pavus, verze=0.1}